Privacyverklaring ZORGassist

Inleiding
ZORGassist verleent in opdracht van verschillende zorgaanbieders huishoudelijke verzorging bij cliënten thuis. Wanneer u zorg van ZORGassist ontvangt, vragen we u naar uw persoonsgegevens.Omdat we het belangrijk vinden dat uw privacy wordt gerespecteerd, behandelen we uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hierbij houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving die op het verwerken van persoonsgegevens van toepassing is. Omdat we het belangrijk vinden dat uw privacy wordt gerespecteerd, behandelen we uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
ZORGassist BV in Leeuwarden is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt ZORGassist bereiken via info@zorgassist.nl of via telefoonnummer 058-2650081.
Omdat deze verklaring onderhevig is aan de geldende wet- en regelgeving, wordt de privacyverklaring van tijd tot tijd aangepast. De laatste aanpassing is gedaan op 18 maart 2019. U kunt altijd de laatste versie van de privacyverklaring inzien via de link Privacyverklaring, deze staat
onderaan de website van ZORGassist. U kunt het privacy statement printen en/of opslaan door gebruik te maken van de daarvoor bestemde knop bovenaan de pagina.
Doel en grondslagen van de verwerking van persoonsgegevens
Cliënten
Wanneer u zorg van ons krijgt, zullen we naar uw persoonsgegevens vragen. Sommige persoonsgegevens worden door derden bij ons aangeleverd, bijvoorbeeld door de gemeente. Deze persoonsgegevens betreffen naast uw naam, adres, etc. ook identificatie gegevens, gegevens over uw
gezondheid, gezinssamenstelling, leef(stijl)gewoonten en woningkenmerken. We verzamelen alléén die gegevens die rechtstreeks betrekking hebben op uw zorgvraag en zorgverlening. Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt als u óf uw vertegenwoordiger hiervoor toestemming heeft gegeven, in het kader van de getekende zorgovereenkomst, op grond van een wettelijke bepaling of wanneer dit van vitaal belang voor u is.
Vertegenwoordigers van cliënten
In bepaalde gevallen wordt de cliënt vertegenwoordigd door iemand anders, bijvoorbeeld wanneer de cliënt niet ouder is dan 12 jaar of zelf niet meer in staat is om zichzelf te vertegenwoordigen. In dat geval hebben we uw gegevens nodig om te bepalen of u inderdaad de wettelijk
vertegenwoordiger bent en we namens u zorg voor de cliënt kunnen verlenen. Uw gegevens worden alleen verzameld als u hiervoor toestemming heeft gegeven, in het kader van de getekende zorgovereenkomst, op grond van een wettelijke bepaling of wanneer dit van vitaal belang voor de cliënt is.
Contactpersonen
Om de zorgverlening goed, veilig en verantwoord te laten verlopen is het belangrijk dat wij contactgegevens hebben van de contactpersonen van de cliënt. Deze kunnen we bijvoorbeeld gebruiken in het geval we de cliënt niet kunnen bereiken. Wanneer u contactpersoon bent, dan leggen wij alleen uw bereikbaarheidsgegevens en uw relatie tot de cliënt vast en gebruiken we deze alleen wanneer wij de cliënt niet kunnen bereiken. Voor het verzamelen van uw persoonsgegevens hebben wij uw toestemming nodig. Wanneer u de toestemming intrekt zullen wij de verwerking van uw gegevens direct staken. Dit betekent dat u bij ons dan niet langer bekend bent als contactpersoon van de cliënt.
Heeft u een klacht?
Niet in alle gevallen verloopt de zorg zoals wij deze bedoeld hebben. Dit kan tot gevolg hebben dat u (namens een cliënt) een klacht indient bij ZORGassist. Wanneer u dit doet zullen we niet alleen de klacht, maar ook de bereikbaarheidsgegevens en de relatie tot de cliënt namens wie de klager een klacht indient vastleggen. Dit is belangrijk om de klacht op een goede manier af te kunnen handelen.
Uw persoonsgegevens worden verzameld op grond van de WKKGZ met als doel u over de afhandeling van de klacht te informeren.
Sollicitanten
Wanneer u solliciteert op een vacature van ZORGassist verzamelen wij gegevens van u die betrekking hebben op de vacature waarop u heeft gereageerd. Dit betekent dat wij persoonsgegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum, geslacht, opleiding en vorming, werkervaring, competenties en uw
salarisindicatie verzamelen. Deze gegevens hebben wij nodig om te beoordelen of u geschikt bent voor de vacature waarop u heeft gereageerd. Deze gegevens worden met uw toestemming verzameld en verwerkt. Wanneer u uw toestemming voor de verwerking van deze gegevens intrekt zullen wij de gegevensverwerking staken. Dit kan gevolgen hebben voor uw sollicitatie.
Bezoekers website
Op onze website kunnen bezoekers met ZORGassist in contact komen. Dit kunnen zij doen door middel van een contactformulier. Op dit formulier vullen websitebezoekers verschillende persoonlijke gegevens in.
Formulier voor aanvraag huishoudelijke verzorging
Om de aanvraag voor huishoudelijke verzorging in gang te kunnen zetten vragen wij de aanvrager de
volgende gegevens in te vullen:
• Naam,
• telefoonnummer,
• emailadres,
• opmerking of vraag.
Deze gegevens worden nadat de aanvrager op de knop “verzenden” heeft gedrukt, per mail verzonden naar ons hoofdkantoor. Deze neemt aan de hand van de ingevoerde gegevens contact op met de aanvrager. De e-mail met gegevens wordt binnen een maand nadat contact is opgenomen, verwijderd.
Bewaren van persoonsgegevens
ZORGassist bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan voor het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn noodzakelijk is. Echter in die gevallen waarin op grond van wet- en regelgeving vereist is dat persoonsgegevens langer bewaard dienen te worden, zal ZORGassist deze gegevens gedurende deze termijn bewaren.
Cliënten
Contactgegevens: gedurende één jaar na einde zorgverlening. Financiële gegevens m.b.t. declaraties van zorg: gedurende zeven jaar na einde zorgverlening.
Vertegenwoordigers
Contactgegevens: gedurende één jaar na einde vertegenwoordiging.
Contactpersonen
Contactgegevens: maximaal één jaar na einde zorgverlening.
Klagers
Klacht: gedurende twee jaren na einde afhandeling klacht.
Contactgegevens: gedurende twee jaren na einde afhandeling klacht.
Sollicitanten
Contactgegevens: maximaal één jaar na besluit sollicitatie (afwijzing of aanname). Sollicitatie (CV en
motivatiebrief): maximaal één jaar na besluit sollicitatie (afwijzing of aanname).
Ontvangers van persoonsgegevens
ZORGassist deelt de zorg met derden. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer ZORGassist derden inschakelt voor de facturering via IWMO. In dat geval worden uw persoonsgegevens in opdracht van ZORGassist door de hoofdaannemer verwerkt en aangeboden aan de betreffende gemeente. De
hoofdaannemer is dan een ‘verwerker’. ZORGassist heeft afspraken met haar leveranciers gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken zijn opgenomen in een ‘verwerkersovereenkomst’.
Op grond van wet- en regelgeving is het voor ons verplicht uw persoonsgegevens door te geven aan overheidsorganisaties of andere instanties. Belangrijk is dat wij alléén die gegevens doorgeven die direct in relatie staan met de doorgifte. Medische gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming doorgegeven en/of worden alléén doorgegeven indien wij hiertoe een wettelijke verplichting hebben. Bijvoorbeeld indien de IGJ in het kader van het toezicht op de zorg deze
gegevens opvraagt. ZORGassist geeft in geen geval persoonsgegevens door aan ontvangers buiten de Europese Unie.
Google
ZORGassist maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van ZORGassist bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ZORGassist te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. ZORGassist heeft hier geen invloed op. ZORGassist heeft Google geen toestemming gegeven om via ZORGassist verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
Microsoft
ZORGassist maakt enkel gebruik van licenties bij Microsoft dienstverlening voor e-mail en Office applicaties via Wazda ICT. Daarom hebben ZORGassist en Wazda ICT een verwerkersovereenkomst gesloten met elkaar en passende maatregelen om uw informatie veilig te houden. Ook is ervoor gekozen om alleen datacenters van Microsoft binnen de EU te gebruiken.
Facebook/Twitter/LinkedIn
Op de website maken wij gebruik van zogenoemde Social Buttons. Hierdoor kunnen sollicitanten of geïnteresseerden makkelijk een vacature delen met hun netwerk.
Beveiliging van persoonsgegevens
ZORGassist doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Uiteraard houden wij ons aan de wet- en regelgeving. Alle medewerkers van ZORGassist en andere zorgverleners die door ZORGassist zijn ingehuurd hebben geheimhoudingsplicht die geldt voor alle persoonsgegevens die ZORGassist verwerkt. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging en dienen onze medewerkers zich aan vastgestelde procedures en gedragsregels te houden.
Rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens
Wanneer u informatie wilt over de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, kunnen wij u deze informatie pas geven als voldoende duidelijk is wie u bent (identificeren) en u ook daadwerkelijk de persoon bent die u zegt te zijn (authentiseren). Wij verstrekken geen gegevens over de telefoon of via email zonder dat wij zeker weten met wie wij communiceren en of wij u de persoonsgegevens rechtmatig kunnen verstrekken. Hiermee zorgen wij ervoor dat de privacy van uw
persoonsgegevens gewaarborgd is.
U hebt een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
• Recht op inzage in door ons vastgelegde gegevens;
• Recht op indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van gegevens;
• Recht om bezwaar te maken tegen bepaalde wijze van gebruik van gegevens;
• Recht om vergeten te worden.
• Recht op het overdragen van uw persoonsgegevens.
In sommige gevallen kunnen of mogen wij geen wijziging of verwijdering doorvoeren. Bijvoorbeeld als dat in strijd met de wet is. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw gegevens of uw bezwaar tegen een verwerking kunt u indienen via info@zorgassist.nl of schriftelijk:
ZORGassist
Postbus 7532, 8903 JM Leeuwarden.
Bij het recht op bezwaar, recht om vergeten te worden of het recht op het overdragen van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van ZORGassist (zie contact gegevens hieronder).
Wanneer u een klacht in wilt dienen over de verzameling of verwerking van uw persoonsgegevens door ZORGassist dan kunt deze klacht indienen bij:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
Of via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Toestemming
ZORGassist zal expliciet om toestemming vragen om persoonsgegevens te mogen verwerken. In bepaalde gevallen betekent dit dat wij uw handtekening hiervoor nodig hebben. Een voorbeeld hiervan is wanneer wij uw gegevens aan een derde partij door willen geven en daarvoor uw toestemming nodig hebben. U kunt uw afgegeven toestemming ten alle tijden intrekken. Belangrijk is dat u weet dat dit geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerkte persoonsgegevens die
wij hebben verzameld op basis van de toestemming voor intrekking daarvan.
Soort verwerkingen
Alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen ZORGassist zijn opgenomen in het zogenoemde “register van verwerkingsactiviteiten”. Een uittreksel van de door ZORGassist van u verzamelde persoonsgegevens (inclusief het doel en de grondslag hiervoor) kunt u opvragen bij de Functionaris voor Gegevensbescherming van ZORGassist (zie contact gegevens hieronder).
Profiling
ZORGassist verwerkt géén gegevens van u op basis waarvan een geautomatiseerde besluitvorming plaatsvindt die voor u gevolgen heeft (profiling).
Verwerkingsverantwoordelijke
ZORGassist
Apolloweg 9
8938 AT Leeuwarden
058-265 00 81 i
nfo@zorgassist.nl
Functionaris voor Gegevensbescherming
F. Schreuder
Postbus 2136
3440 DC Woerden
privacy@zorgassist.nl
Laatste update: 18-03-2019